Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Nastavte si náš server jako domovskou stránku!

Příspěvek poslal(a) : Kol
Uloženo  : Uloženo : 01.07.2005, 15:01:54
Přečteno : 12515x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


Droga

Marek byl ji? na st?edn? chemick? ?kole fascinov?n toxikologi? a jako vzorn? student samoz?ejm? pokra?oval na vysok? a pak si snadno na?el v?nosn? m?sto u zahrani?n? spole?nosti zab?vaj?c? se l?ka?sk?m v?zkumem. Zde m?l k dispozici dob?e vybavenou laborato?, ve kter? zadan? v?zkumn? ?koly zvl?dal s lehkost? a je?t? mu zb?valo spousta ?asu na jeho kon??ek, v?zkum drog ovliv?uj?c?ch lidsk? chov?n?, tedy p?esn?ji ?e?eno ?ensk? chov?n?. Tak jednoduch? v?ci, jako vyvolat u ?en nezvladatelnou touhu po sexu u? zvl?dnul d?vno, ale jeho c?lem bylo tuto drogu pos?lit n???m, co u ?en vyvol? naprostou ztr?tu jak?chkoliv z?bran a naprostou poslu?nost a ochotu poslechnout jak?koliv p??kaz. A aby to nebylo tak jednoduch?, nesm? na takov? ?en? b?t patrn?, ?e je pod vlivem drog, mus? vypadat ?pln? st??zliv? aby byla nerozpoznateln? od jin?ch, dokud neza?ne d?lat zvl??tn? v?ci. A ano, jist?, je?t? jedna podm?nka, mus? to b?t snadno aplikovateln? a rychle ??inkuj?c?, aby to mohl pou??t t?eba na ?pln? ciz? ?enu na ulici. Nu t??k? v?zkumn? ?kol, ale Marek byl ve sv?ch t?iceti letech ji? celosv?tov? uzn?van?m expertem a jeho ??fov? mu s d?v?rou poskytovali jak?koliv vybaven? a chemik?lie, o kter? si ?ekl. N?kter? d?l?? v?sledky si pak ov??oval na laborantk?ch, ale v?dy velmi obez?etn?, nebo? si byl v?dom, ?e zde by mohl b?t snadno odhalen a jeho pr?ce by byla ztracena. Kone?n? po letech v?zkum? sv?ral v ruce malou sklen?nou lahvi?ku s rozpra?ova?em. Pokud to bude fungovat, jak doufal, sta?? jak?koliv ?en? st??knout d?vku do obli?eje a p?r vte?in po?kat, ne? se ob?? stane bezduchou loutkou. Marek byl nerv?zn?, kdy? nasedal do sv?ho BMW a vyrazil ze sv? rodn? Prahy do Dvora Kr?lov?, kde to trochu znal ze studentsk?ch let, ale jak doufal, nikdo nepozn? jeho. Bylo je?t? dopoledne, kdy? st?l na jedn? ru?n? k?i?ovatce v Dvo?e Kr?lov?, v nervozitou zpocen? ruce sv?ral lahvi?ku a vyhl??el si svou prvn? ob??. U? j? vid?l, na p?echodu proti n?mu ?ekala na ?erven? asi p?tadvacetilet? ?ernovl?ska men?? postavy, ale s dob?e vyvinut?m poprs?m. Blikla zelen? a vyrazili proti sob? spolu s n?kolika dal??mi lidmi. Marek d?lal, jako ?e si upravuje vlasy, ale v okam?iku, kdy m?jel d?vku ruku se sprayem vymr?til a st??knul d?vku d?vce do obli?eje. D?vka zaje?ela a za?ala Marka ml?tit, ostatn? lid? se ot??eli a cht?li d?vce pomoct. "Ahoj Katko" ?ekl Marek. "J? nejsem?" vyk?ikla d?vka, ale v p?li slova zmlkla a pak ?ekla trochu jin?m hlasem "ahoj". "Jsem r?d, ?e t? vid?m, douf?m, ?e jsem t? moc nepolekal", pokra?oval Marek a v?t?ina lid? u? ?la d?l po sv?ch jen je?t? jeden mlad?k p?i?el bl??, pod?val se na d?vku a zeptal se "V?echno v po??dku?" Marek ji nenechal nic ??ct a ihned reagoval "Jasn?, k?mo, potkali jsme se s k?mo?kou, se kterou jsme se u? n?jakou dobu nevid?li, cht?l jsem j? trochu polekat a mo?n? jsem to p?ehnal. U? jse v pohod?, ?e ano Katko ?" Katka jen odpov?d?la "ano" a Marek byl hrd? na to, jak droga funguje a Katka, jak si d?vku pro sebe pojmenoval, vypad? ?pln? norm?ln?, ??dn? skeln? pohled, neohraban? pohyby, nic. Mlad?k se oto?il a odch?zel a byl u? na?t?st? mimo doslech, kdy? Katka ti?e ?ekla, pros?m op?chejte mne pane, jsem hrozn? nadr?en?, moc to pot?ebuju". "Jist? ?e t? op?ch?m a nejen j?, ale n? hned te?, u?ijeme si spolu p?kn? den." ?ekl Marek a m?vnul na tax?ka. "Nejd??v n?s trochu povozte po centru, a? si to tu prohl?dneme a pak n?s vezm?te do obcho??ku". Sotva tax?k vyrazil, ?ekl Marek stroze "Vyku? mi ho" taxik?? se trochu zarazil, ale byl u? zvykl? na leccos, I kdy? se mu Markovo chov?n? a Kat?ina poslu?ost zd?la divn?. Katka bez odmlouv?n? poslechla, rozepla Markovi kalhoty a za?ala mu ho kou?it. "Vyhr? si sukni, st?hni kalhotky a p?itiskni tu svou vlhkou p??u na ok?nko" p?ik?zal Marek po chv?li. To u? bylo na taxik??e moc, ale kdy? vid?l, jak Katka ochotn? vyhrnula suk?nku, st?hla ?ern? krajkov? kalhotky a p?itiskla svou sexy prdelku na okno jeho tax?ku, za?alo se mu to l?bit. Koneckonc?, on jen ??d?, jemu nikdo nic vyt?kat nem??e. St?li zrovna na k?i?ovatce a Marek se bavil nev???c?mi pohledy okoln?ch ?idi?? a chodc?. Blikla zelen? a vyrazili za zvuku klakson? okoln?ch aut. Jedno je dokonce chv?li sledovalo. Katka p?i tom nep?est?val n?ru?iv? kou?it, a? j? Marek musel trochu brzdit, necht?l se ud?lat hned na za??tku. "Svl?kni se ?pln?" ?ekl Katce a ze sv? aktovky vyt?hnul mohutn? vibr?tor. Katka se poslu?n? svl?kla do naha a Marek j? podal vibr?tor. "Na, str? si ho tam, pane ?idi?, otev?ete j? pros?m ok?nko ? tak, te? p?kn? vystr? tu svou prdelku z okna I s t?m vibr?torem", porou?el Marek. Katka u?inila jak si p??l a za?ala se sv?jet na vln?ch rozko?e. Za nedlouho op?t zastavili na semaforech, jako prvn? auto hned u p?echodu, tak?e Kat?in zadek vykukoval z ok?nka jen kousek od stoj?c?ch chodc?. St?lo tam zrovna n?kolik d?ln?k? ze stavby na sv? cest? na ob?d. Za?ali se hlu?n? bavit, sm?t a tleskat, a? jeden z nich p?i?el bl?? a popl?cal Katku po zadku. Pak dokonce vzal do ruky vibr?tor a za?al s n?m Katku po??dn? protahovat, a? j? p?ivodil n?dhern? a velmi hlu?n? orgasmus. Blikla zelen?, tax?k se rozjel, a Marek s pot??en?m pozoroval zdvi?en? palce t?ch chlap? a jejich pohvizdov?n?. "Te? se rad?i skovejte sle?inko, pojedeme kolem policie", varoval taxik??, a Marek souhlasil. Chv?li jeli a pak Marek ?ekl, "po?kejte, zastavte, chci si koupit noviny, tamhle je trafika". "Moment, objedu n?m?st? a zastav?m hned u trafiky", odpov?d? taxik??, ale Marek ho r?zn? p?eru?? "N?, zastavte tady, to bude lep??". Taxik?? tedy zastavil na druh?m konci n?m?st?, ne? je trafika a Marek ?ekl Katce "dojdi mi koupit do t? trafiky Mladou Frontu". Katka trochu odporovala, ale je?t? se nechala p?esv?d?it a Marek se pod?val na hodinky a poznamenal si za jak dlouho za?al ??inek drogy sl?bnout. Katka se rozb?hla tak jak byla nah? p?es n?m?st? a sledov?na zv?dav?mi pohledy mnoha o?? dorazila k trafice. Nane?t?st? t?sn? p?ed n? dorazila k trafice star? pan?, kter? Katce hned za?ala nad?vat a p?estala, a? kdy? do fronty za Katku dorazil mlad?k, kter? j? na uv?tanou pl?cnul p?es zadek se slovy "dneska je horko, co, dobr? n?pad si odlo?it!" a za?al Katku osah?vat. Babka zhnusen? ode?la, Katka koupila noviny, ale mlad?k j? mezit?m u? sta?il str?it prsty do p??i a honil j? klitoris. V Katce bojovalo vzru?en? s p??kazem koupit noviny a rychle se vr?tit. Nakonec pomohl stud a Katka se rozb?hla zp?t k tax?ku. Bylo tak? u? na ?ase, kdosi p?ivolal policistu a ten se ji? bl??il. Katka nasko?ila do tax?ku, ale ne? tax?k odrazil, nacpal se na p?edn? sedadlo onen mlad?k se slovy "jedu s v?mi, a? to stoj? co stoj?!" "M?li bysme vypadnout z centra, za??n? tu b?t horko" radil taxik??. "O.K. vezm?te n?s teda je?t? n?kam na s?dli?t?". "J? jsem Pepa a jsem pro ka?dou srandu, hlavn? kdy? se p?i tom po??dn? ?uk?", p?edstavoval se mlad?k. Marek na oko souhlasil, sice nezam??lel svou drogu pou??t na mu??ch, ale co mohl d?lat, kdy? se sem Pepa tak vet?el. Nen?padn? st??knul zase trochu drogy Katce do obli?eje a pak j? je?t? post??kal kundu. "Tak jo Pepo, vym?n?me si m?sta a ty j? pro za??tek po??dn? vyl?zej tu jej? nadr?enou p??u!" ?ekl Marek kamar?dsky a kdy? tax?k zastavil, vym?nili se. Pepa za?al divoce l?zat a byl ztracen. Najednou mu za?alo b?t ?pln? v?echno jedno, jen cht?l hrozn? ?ukat. Taky to hned Markovi ?ekl. Tak jo, u? jsme tady, svl?kni se Pepo, jd?te s Katkou t?mhle k t? font?n? a po??dn? j? tam op?chej. Pepa s Katkou nad?en? vyrazili a pod vlivem ?erstv? d?vky drogy jim bylo ?pln? jedno, ?e kolem je spousta lid?. Pepa povalil Katku na kraj font?ny a za?al j? p?chat jak o ?ivot. Za chv?li j? napumpoval semenem, ale nijak to nezm?rnilo jeho apet?t, jen si j? obr?til a na stoj?ka j? za?al ?ukat ze zadu. Po chv?li ho pak vyt?hnul a odpanil Kat?in zade?ek. Vypadalo to, ?e by se snad u?ukali k smrti a kolem se u? za?alo sb?hat moc lid? a tak Marek cht? necht? musel z auta, p?ikradl se k nim a tak, aby ho nikdo jin? nesly?el zavelel "do auta! Hned!". Katka s Pepou se poslu?n? vydali k autu a Marek je zpovzd?l? n?sledoval, pak za?el za roh a taxik?? ho tam vyzvednul, po t? co nalo?il Katku a Pepu, kte?? si to u? zase rozd?vali na zadn?m sedadle. "Tak dost, Pepo, ty jsi ??kal, ?e tu bydl??, kde p?esn? ? M?? auto?" Pepa okam?it? poslechl, p?estal ?ukat Katku a ?ekl, jasn?, tady za rohem, auto m?m." Fajn, pane taxik??i, tady n?m zastavte, Pepo dojdi pro sv? auto. Kolik jsme dlu?ni?". Taxik?? na to, "ale nic, to je na ??et podniku, takhle jsem se dlouho nepobavil." A Marek na to "tak d?ky, jestli chcete, tak j? m??ete o?ukat jak chcete". Taxik?? z toho byl trochu zara?en?, ale nakonec vykoktal tak jo, jestli n?s nech?te chv?li o samot? ?" Marek vystoupil a ?el k Pepov? autu, kter? pr?v? p?ijelo. Je?t? si ale v?imnul, ?e taxik?? vytahuje z kufru "pavouka", kter?m p?ipev?uje zavazadla. Je?t? se tedy obr?til a potichu ?ekl taxik??i "chci j? ale vr?tit nepo?kozenou!" Taxik?? s Katkou str?vil v tax?ku asi dvacet minut, ne? j? propustil s n?kolika rychle miz?c?mi otla?eninami od "pavouka" na r?zn?ch m?stech t?la a p?r drobn?mi od?eninami. "Tak Pepo, odvez n?s do obcho??ku" p?ik?zal Marek, jakmile byla Katka v aut?. Podal Katce jej? sukni a bl?zku, ale n? spodn? pr?dlo. Katka se obl?kla a vyrazila s Markem do obcho??ku. Pepa z?stal v aut?, p?ipraven v p??pad? pot?eby okam?it? vyrazit. Marek zavedl Katku do d?msk?ch o?ev?, vybral ten nejpr?hledn?j?? ?upan, jak? na?el a p?ik?zal Katce, a? se jde do kabinky do ?upanu p?evl?knout a pak jde ven p?ed zrcadlo se na sebe pod?vat a zeptat se prvn?ho mu?e, kter?ho potk?, jestli j? to slu??. Katka poslechla a za chv?li vy?la z kabinky jen v tenounk?m ?lut?m ?up?nku, kter? nezakr?val v?bec nic z jej?ho n?dhern?ho t?la. Po cest? p?es halu k velk?mu zrcadlu se ka?d?ho mu?e optala, jak j? to slu?? a ka?d? j? to nad?en? chv?lil. Kdy? se naba?ila nakrucov?n? p?ed zrcadlem, vr?tila se zp?t do kabinky, kde u? pro n? m?l Marek p?ipraven? kr?tk? ?erven? tri?ko na ram?nka. "Obl?kni si to, tady m?? pen?ze, u pokladny zapla? a ?ek?m t? v aut?". Na to posb?ral do ta?ky v?echno Kat?ino oble?en?, ?ekl j?, a? si zuje I sv? kr?sn? b?l? p?skov? sand?lky na vysok?m podpadku, vzal je taky a ode?el. Katka po chv?li vy?la z kabinky je v tom tri?ku ze kter?ho j? vespod vykukovala ?adra a od nich dol? ji? nic nebylo, jen ?hledn? prou?ek vlhce se lesknouc?ch chloupk?. Do?la k pokladn?, prodava?ka se nezmohla ani na slovo, jen ml?ky vzala pen?ze a Katka pro?la cel?m obcho??kem na parkovi?t?. Kdy? v?ak dorazila na m?sto, kde m?lo st?t auto, nic tam nebylo. Zmaten? se rozhl??ela, n?kolikr?t obe?la parkovi?t? a pak se vydala pod?l silnice k m?stu. Proj??d?j?c? auta troubila, dost?vala nejr?zn?j?? nab?dky I nad?vky, ale ona byla poslu?n? p??kazu vr?tit se do auta a tak ho mus? naj?t. Kdy? u?la n?kolik stovek metr?, zastavilo u n? zn?m? auto a Marek j? pustil dovnit?. "?as na ob?d" zavelel Marek a nechal se zav?st na druhou stranu m?sta do n?bl restaurace, kde m?li na stolech dlouh? ubrusy. P?j?il Katce jej? suk?nku a vyrazily. "Pol?vku a p?edkrm vynech?me, j? si d?m biftek, sle?na ?p?z a p?n sv??kovou. A p?ineste n?m m?su ovoce, hlavn? ban?ny a lahvinku v?na." B?hem chvilky byla na stole velk? m?sa s ovocem a lahev v?na. "Katko, vem si ten ban?n a po??dn? ho o?ukej!" Katka bleskov? poslechla a ban?n zmizel pod stolem, pod suk?nkou, v jej? pi?ce. Brala to opravdu v??n? a u? se j? bl??il orgasmus, kdy? j? Marek zastavil "na, str? si do n? tyhle dv? mandarinky a pokra?uj" Katka poslechla, mandarinky do n? zajely jak do bezedn? studny, pustila se op?t do ru?n? pr?ce s ban?nem, ale dal?? orgasmus j? p?eru?il ???n?k p?in??ej?c? j?dlo. Restaurace nezklamala, ?p?z byl na kovov?ch jehl?ch, na jednom konci zakon?en?ch smy?kou. "Tak, Katko, chci, abys ten ?p?z vzala za ?pi?ku a t?m kulat?m nap?ed si ho p?kn? zavedla do pi?ky!" Katka poslechla a s jist?mi obt??emi do sebe dostala cel? ?p?z. "M??u j? pomoct", nab?zel se Pepa. "Ne, ty ho vyt?hni z kalhot a vyst??kej si ho do t? sv? om??ky!" odbyl ho tvrd? Marek. Kdy? Katka sn?dla v?echny t?i ?p?zi, pot? co je nap?ed ochutnala svou "doln? pusinkou" a Pepa s jistou nechut? sn?dl svou sv??kovou s "dochucenou" om??kou, dopily tak? lahev v?na a Katka dostala za ?kol pr?zdnou lahev propa?ovat ven. ?zk? hrdlo si zavedla do pi?ky a co mohla jej pevn? stiskla. Zbytek lahve skr?vala sukynka a tak pomalu odch?zeli, jen n?kolikr?t si Katka musela pomoct rukou. A? na parkovi?ti Katka u? nevydr?ela a lahev se rozt???tila o chodn?k. Rad?i rychle nasedli a zmizeli. "Vyku? mi ho" p?ik?zal Marek, jen co vyjeli. Katka se do toho s n?ru?ivost? pustila a Pepa zat?m pod vlivem dal?? d?vky drogy jen dle Markov?ch instrukc? do zoo. Proj??d?li u? zoo, kdy? Marek vyst??kal svou d?vku Katce do pusinky. "Zastav" ?ekl Marek a pak ke Katce "vyku? ho te? jemu" a uk?zal na orangut?na opod?l a kdy? j? st??knul d?vku drogy, ochotn? vystoupila a ?la na v?c. Orangut?n byl na lidi zvykl?, tak?e k sob? Katku nechal p?ij?t, hladit se a jen trochu znejist?l, kdy? vzala do ruky jeho ?d. Katce v ruce opi?? ?d rychle nar?stal a tak ho vzala do pusy a pustila se do pr?ce. Orangutan si to o?ividn? u??val, ale pak se za?al zvedat a natahovat se po Katce. Ta znejist?la, ale Marek j? povzbuzoval "no, asi d?v? p?ednost ?uk?n? p?ed kou?en?m, ned? se nic d?lat, te? ho nem??e? zklamat. Katka se tedy k n?mu poslu?n? oto?ila zadkem a pomohla mu do sebe. Bylo to rychl?, ale intenz?vn? a na?e trojice vz?p?t? pro jistotu rychle opustila zoo. "Tak n?s Pepo zavez k t? hospod?, o kter? jsi mluvil, te? u? tam bude spousta opil?ch chlap?, jak jsi ??kal, co" "Jasn? ??fe" ?ekl Pepa "u? tam fr??m". Marek se pod?val na hodinky a zjistil, ?e Katce droga p?estane za p?l hodiny ??inkovat. Pepovi u? dal, kdy? byla Katka s orangutanem, ale s Katkou si mus? posp??it. "Mus?me tam b?t nejpozd?ji za ?tvrt hodiny, stihneme to?" "Spolehn?te se" a jak Pepa sl?bil, byli p?esn? na ?as u hospody. "Tak Katko, j? se s tebou dnes rozlou??m, ale, je?t? spln?m sv?j slib, ?e t? dnes o?uk? spousta chlap?, p?jde? te? tady do t? hospody a vyk?ikne? tam, ?e si s tebou m??ou v?ichni u??t a nech?? se od nich op?chat." Na to Katka vyrazila z auta, tak jak byla jen v tom kr?tk?m tri?ku a ve?la do hospody. Tam p??tomn? mu?i s radost? vyslechli jej? v?zvu a kdy? za deset minut p?estala droga ??inkovat, byl u? Kat?in odpor marn? a musela dr?et, dokud si ka?d? z p??tomn?ch I jejich p?ivolan?ch kamar?d??k? neu?il kolikr?t m?l s?lu. Pak teprve j? hospodsk? p?j?il n?jak? ?aty a odvezl ji dom?. Marek mezit?m nechal Pepu, aby je odvezl zase za m?sto, tam mu p?ik?zal svl?ct se do naha, nast??kat si penis st??brn?m autolakem, kter? na?el v kufru a se slovy "auto nech?m u n?dra??, rezervn? kl??e m?? doma, ne?" ho nechal st?t u silnice a odjel. Pepovo auto pak nechal u n?dra?? a m?stsk?m autobusem popojel ke sv?mu autu, kde si odlepil fale?n? vous a paruku a rychle zmizel z m?sta. Byl s v?sledky pokusu velmi spokojen a ji? pl?noval podm?nky dal??ho experimentu. Co? takhle to otestovat na mnoha subjektech najednou?

   Komentáře k příspěvku
 
Nnrlgzwg (28.11.2016) szrjinmx@khbkkdjy.com  http://www.valras-plage.net/antlerx-review/
JfzfNzjVnQQXlO
   Simultaneously http://www.valras-plage.net/ageless-male-review/ out." http://www.valras-plage.net/antlerx-review/ Dykstra, an assistant http://www.valras-plage.net/apex-enhance-xl/ too heavy http://www.valras-plage.net/brick-muscle/ goals, and determining the runs a http://www.valras-plage.net/max-muscle-xtreme/ can make .
 
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
"Cyrile, pujc mi deset korun." "Nemam, ale jestli chces, pojdme do hospody a ja za tebe zustanu dluzen."
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz