Doporučujeme!
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
Nabídka sexshopu
Výhodný nákup
   8897 registorvaných uživatelů, 2650 amatérských fotografií, 22 komentářů, 13888 inzerátů a další ...
Úvodní strana

Uživatelská zóna
Přihlášení
Registrace
Ztráta hesla
Privátní služby
Databáze podniků
Databáze žen / mužů
Přidej podnik
Erotické obrázky
Free Fotogalerie zdarma
Free galerie na dnes!
Erotické video
Erotické video zdarma
Erotická seznamka
Erotická Seznamka
Přidat inzerát
Erotické povídky
Erotické povídky
Napište nám povídku
Vaše erotické příběhy
Vaše trapasy
První soulož
Vaše příběhy
Témata na přání
Ženy a sex ...
Muži a sex ...
Napište nám svůj příběh
On-line diskuze
Diskuzní SEX fórum
Erotický průvodce
Anální sex
Antikoncepce
Bukkake
Citadelace
Etika sexu
Tajemství prstokladu
Manifesto o pissu
Masturbace
Menstruace
Onanie
O penisu
O kondomech
Orální sex: bradavky
Oralni sex: penis
Orální sex: lízání
Ženská ejakulace
Ženské tělo
Cz-Eng Erot. slovník
Cz-Eng Erot. slovník
Přidej vlastní slovo!
Zábava na SexyWebu
KámaSůtra
Vtipy a eSMSky
Astrologická sekce
Erotický horoskop
Snář SexyWebu
Horoskopy na dnes!
Další odkazy
Co s otrokem! (pro ženy)
Katalog stránek
loga, melodie, hry
Tento web
Kniha návštěv
Placená reklama
Statistiky serveru
Pro webmástery
Autoří serveru
Zasílání novinek
Chcete zasílat novinky SexyWebu emailem? Napište si svoji adresu a rádi vám je budeme posílat.

Přihlášených
odběratelů: 313
Kontakt přez ICQ
Kontakt na Administrátora přez ICQ
103009628

Odešli zprávu
Přidej do seznamu kontaktů

Statistiky
       TIP serveru : Nastavte si náš server jako domovskou stránku!

Příspěvek poslal(a) : Irena
Uloženo  : Uloženo : 03.11.2005, 21:49:12
Přečteno : 19730x
HODNOCENÍ:  
Hodnotíme jako ve škole:
1 - nejlepší, 5 - nejhorší
1      2      3      4      5


Asistenti

K?ja a Pepa byli asistenty ve filmov?m ?t?bu u? ?po l?ta. Jeden u re?is?ra, druh? u kameramana. Je to role nevd??n?, proto?e kdy? se n?co nevede, ?asto se blesky a hromy svezou pr?v? na asistenty. A tak nen? ani divu, ?e asistenti si ve?er, kdy? je po nat??en?, vyraz? a vychutn?vaj? ka?dou volnou chvilku. K?ja a Pepa byli svobodn? a nem?li ??dnou st?lo za zn?most. Na exteri?rech chodili v?t?inou do hospody a do hotelu spolu, proto?e v?d?li, ?e je d?le?it? dr?et pohromad?. Filmov? ?t?by nejsou tak docela jednotn? p?i jedn?n? nebo projedn?v?n? tv?r??ch n?zor?. A tak asistenti vytv??ej? takovou zvl??tn? skupinu. Co se ?ensk?ch t??e, K?ja a Pepa se nikdy ni?emu nevyh?bali. Stalo se ?asto, ?e se na n?kter?ho z nich n?jak? nalepila. Sta?ilo pak u? jen sehnat jej? kamar?dku a byla z toho jedna cel? ?ty?ka, s n?? se u? dalo docela dob?e zabavit. K?ja a P?ja si za ta l?ta n?co u?ili, a te?, kdy? se za??tkem ?ervence to?ilo na ?umav?, se dala ?ekat podobn? z?bava. Pokud toti? ale bude dost ?asu, kter? n?kdy vlivem po?as? a doh?n?n? z?b?r? citeln? chyb?. Byl u? ?tvrtek a v?ichni mysleli na malou p?est?vku, kter? m?la vzniknout t?m, ?e se z n?meck? strany st?hla siln? mra?na a vypadalo to, ?e na p?tek a sobotu bude volno. Kdy? toti? u? nebylo co to?it v interi?rech, ?t?b se musel zcela soust?edit pr?v? na venkovn? z?b?ry. A i....sc?n?? nikde d? nep?edepisoval. ?ekalo se tedy na slun??ko. V?roba asi zjistila, ?e p?est?vka nebude dlouho trvat. ?lo vlastn? jen o p?eh??ky a vypadalo to, ?e v sobotu odpoledne ,a v ned?li se vy?as?. Dokonce to s p?edpov?d? vy?lo tak, ?e po studen? front? by mohly n?sledovat takov? ty kr?sn?, plastick? mraky, kter? na modr? obloze je?t? zlep?ovaly z?b?ry celk? krajiny, je? v jejich filmu hr?la v?znamnou roli. K?ja s Pepou si tedy za?li na hotel a vzali na v?dom?, ?e je ?ek? n?jak?ch ?estat?icet hodin volna. K?ja m?l felicii, kterou se je?t? ve?er dopravili do ?esk?ch Bud?jovic. Na n?m?st? byl takov? podnik, kter? nekon?il ve?er, ale brzy r?no. Doufali, ?e si u tance a n?jak? skl?nky posed? a uvid?, co se bude d?t. Neuplynulo ani p?l hodiny, kdy? se vedle.jejich stolu objevily t?i d?vky. V?echny tak kolem p?tadvaceti, mo?n? m?n?. K?ja cht?l na n? ihned vyrazit, ale Pepa varoval. Vid??, kam si sedly? Ke stolu se ?esti ?idlemi, co kdy? n?koho ?ekaj?, budeme vypadat jako idioti, dodal. M?? pravdu, dal si ??ct K?ja, nevypadaj? na to, ?e by musely n?koho sh?n?t. D? se p?ipustit, ?e jsou zadan?. Jen?e kdy? u? se bl??ila p?ldes?t? a co chv?li ?ly v?echny t?i s n?k?m tancovat, vypadalo to, ?e si k nim asi u? nikdo nep?isedne. V?? co, ozval se K?ja, nebudeme u? ?ekat, proto?e by si k nim mohl p?isednout n?kdo jinej, dodal znalecky. A m?l pravdu. Od vedlej??ho stolu u? s dv?ma d?vkami vyjedn?val n?jak? chlap?k. Podle gest se dalo usoudit, ?e mluv? pr?v? o tom, ?e by si k nim s dal??mi p?isedl: K?ja zpozoroval nebezpe?? d??v ne?li jeho kolega. Kdy? u?, tak a? si vodsedne jedna z nich, kter? by byla stejn? plonkov?, usoudil. Jen?e n?hody jsou v takov?ch p??padech velice vrtkav?. V?ci se vyv?jej? ne podle p??n? jednotlivc?, ale podle toho, jak se chovaj? i dal?? ??astn?ci ve?era. Pepa s K?jou si poru?ili k?vu a n?co mal?ho k j?dlu. Trochu jim u? vyhl?dlo a museli se posilnit. To mal? trio, kter? jim hr?lo k tanci, m?lo stejn? p?est?vku: K?jovi ale ani moc nechutnalo. Kdy? vid?l, ?e se u? ne jeden, ale dal?? dva to?? kolem ,jejich? d?vek, napadlo ho, ?e by u? m?l kone?n? jednat. Co si ale vymyslet? Jak tak p?em?tal, vid?l u? situaci tak, ?e to t?m holk?m I prost? ?ekne a ?e je vyvede z vin?rny. Jen?e m?lo to h??ek. Oba asistenti s nimi ani netan?ili, a co v takov?m p??pad? maj? ??ct? ?e jsou filma?i a ?e je odvezou o t?icet kilometr? d?l, aby si s nima u?ili? To rozhodn? zavrhl. Nejde jen o ur?it? riziko, ?e se jim holky vysm?j?, ale nav?c by se mohlo st?t, ?e by se nepohodli s t?mi t?emi, kte?? kolem t?ch d?vek krou??. A to by mohlo b?t pro n? i nebezpe?n?. M?stn? kluci v takov?ch p??padech dok??? dr?et pohromad? a mohli by ob?ma asistent?m p?ipravit i n?jakou tu nakl?da?ku. Vy?k?v?n? ale n?kdy nese ovoce. Vin?rna, to je takov? prom?nliv? koloto?. Chvilku v n?m m?te p??ze? tu i onde, u docela n?koho jin?ho. Asistent?m se vyplatilo, ?e se p??li? neun?hlili. Z t? trojice d?vek toti? jedna ode?la s dv?ma kluky, kte?? ji obletovali, k barov?mu pultu. Asi na n?co siln?j??ho, ne?li pili u stolu. K?ju te? u? nic nezastavilo. P?e?el ke stolu zbyl?ch d?vek a hned ?el pro jednu z nich tancovat. Pepa nemohl nic jin?ho ud?lat, ne?li j?t pro tu druhou. U? p?i tanci se uk?zalo, ?e to jsou docela pohledn? holky. Oba asistenti si p?isedli po dohod? ke stolu a za?ali nenucen? hovor. Oba byli cvi?en? na to, aby se z?hy dov?d?li, co jsou za? a co tady d?laj?. Kone?n?, mnoh? bylo mo?n? vy??st i z jejich pom?rn? zdr?enliv?ho chov?n?. Jsou v ?Bud?jic?ch? slu?ebn?, nebo? d?vaj? dohromady n?jak? inzertn? ?asopis. To zn?lo pro K?ju i pro Pepu dost slibn?. Slu?ebn? cesta, to je v?dycky n?jak? ten ?as na ve?ern? z?bavu. Kdy? u? tancovali podruh?, navrhli jim zm?nit lok?l. ?Ne ?e by to tady bylo blb?,? za?al K?ja, ?ale ta hudba je p???ern?. V?me vo n??em lep??m,? dodal s tajemn?m posunkem. Holky se na sebe pod?valy. Ne ?e by u? v takov? situaci nebyly, ale z?ejm? se musely domluvit s tou t?et?. Jedna z nich, Alena, si proto za?la k pultu, aby si ov??ila, zda to t? t?et? nebude ?inantn?, kdy? spolu odejdou. Vr?tila se brzy, a ?sm?v prozrazoval, ?e dopadla dob?e. Vyrazili tedy ve ?ty?ech ven, a d?v?ata ani nehlesla, kdy? jim bylo nab?dnuto m?sto v aut?. Asi to je n?kde d?l. Kdy? ale opou?t?li m?sto, p?ece se zmohla na dotaz, jak a co bude. K?ja, jako v?dycky, se ujal slova: To nen? tady, to je d?l, ale m?te snad je?t? trochu ?asu? Ani se nemusel pt?t, holky nebyly v?erej??. Kdy? ale m?jeli pole a lesy, zeptala se pr?v? Alena: Co to bude za podnik, to m? bejt n?co soukrom?ho? Takovej hotel, ?ekl na to Pepa. K?ja ml?el. V?d?l, ?e n?kdy je l?pe poml?et a sp??e p?ekvapit. Dojeli do sv?ho hotelu a vzali holky na sv?tnici. Hotelov? pokoje byly rozlehl?, m?sto je kdysi z?izovalo pro cel? velk? rodiny, kter? se m?ly sj??d?t na odbor??skou rekreaci. D?ky tomu tady byla velk? p?eds?? se samostatn?m p??stupem do jednotliv?ch pokoj? a tak? do soci?ln?ho za??zen?. To bylo jako d?lan? pro dva p?ry, kter? se tak mohly v?novat jen sob?. Alena a Karla, jak se holky jmenovaly, nebyly ??dn? netykavky. K?ja vybalil trochu j?dla a l?hev ?ampusu, a za chvilku tak dostala z?bava ten spr?vn? ??z. Holky sice byly na za??tku zv?dav?, co se na ?umav? to??, ale s p?ib?vaj?c?m ?asem do?lo k tomu, co se oboustrann? p?edpokl?dalo. K?ja za?al Alenu l?bat hned u stolu a Karla si ??m d?l t?m v?c v??mala Pepy. Ten tak? dal prvn? sign?l k odd?len? od ostatn?ch. Kdy? za Pepou zapadly dve?e, lehl si K?ja s Alenou k posteli, na p?idan? otoman. Polibky byly u? te? natolik spaluj?c?, ?e n?sledovalo to, co n?sledovat m?lo. Po chv?li u? toho na sob? mnoho oba nem?li. Pak u? na ni K?ja nalehl a uk?zalo se, ?e je Alena neoby?ejn? citliv? na ob? bradavky. U? t?m, ?e se nad nimi t?el t?lem, zcela obna?en?m, p?ivedl svou partnerku k ne?ekan?mu orgasmu. K?ja c?til jej? zrychlen? dech a chv?j?c? se t?lo. Nebyl nijak nezku?en?, ale tohle ho p?ekvapilo. A tak? pat?i?n? vydr??dilo. Svl?kl si slipy a sv?j zcela ztopo?en? ocas j? vlo?il mezi stehna. Alena poc?tila jak je pevn? a tak? u? dostate?n? zm??en?. Jej? kunda byla u? p?knou chv?li mokr? a d?vno se p?ipravovala na p?ijet? K?jova ohonu. Poj? do m?! ?ekla. Takov? slova mu?i nemohou jen tak p?eslechnout. Jednoduch?m pohybem prav? nohy rozhodil ob? jej? stehna od sebe a nasunul se nad ni. Vrazil do n? svoje kop? a za?al ji v??niv? mrdat. Alena byla opravdu citliv?. Ka?d? frik?n? pohyb doprov?zela rychl?mi vzdechy a slab??mi v?k?iky. K?ja ji l?bal znovu na krk a na prsa, l?zal ji pod pa??. Bezd?ky t?m odkryl jej? citlivou z?nu. Alena se za?ala sv?jet a bylo vid?t, ?e do nov?ho orgasmu nem? daleko. K?ja ale n?hle poc?til, ?e u? tak? nem? mnoho ?asu do vyvrcholen?. Podle star?ho mu?sk?ho triku se proto zastavil a ?ekal, a? jej jeho vrcholov? vydr??d?n? p?ejde. Alena nebyla tak nezku?en?, aby nev?d?la, co se s K?jou d?je. A jak to u? ?ensk? dovedou, znovu se mu nab?zela sv?m p?ir??en?m, aby K?ja pokra?oval. Sice se sna?il tuhle vst??cnou ?innost utlumit, ale u? vid?l, ?e je stejn? ztracen?. Kdy? u? to dosp?lo tak daleko, rozhodl se prvn? mrd?n? ukon?it. Zrychlil rytmus ?oust?n?, v??niv? se Alen? zakousl do jej?ch rt? a do tv??e, pol?bil ji na ?sta a sm??oval ke konci. Alena se uk?zala b?t skute?n? d?stojnou partnerkou. Zvedla ob? stehna vysoko tak, aby jej p?idr?ela bl?? k sob?. Sev?ela ho nohama natolik, ?e se u? ze sev?en? ani nemohl uvolnit. Poj? se mnou, k?i?ela. Znamenalo to, ?e se jim snad ob?ma poda??, ?e budou m?t svoje vyvrcholen? najednou. U? p?edt?m mu sta?ila ??ci, ?e od n? nemus? ve vrcholn?m okam?iku ut?kat.Nast??k?m to do tebe, k?ikl te? najednou K?ja. A budu v tob? tak dlouho, jak to jen p?jde. Jako kdyby pak K?jou projel elektrick? proud. Jeho ocas se snad postavil je?t? v?c, ztuhnul mu jako n?jak? klacek. Mocn? proud jeho milostn? ???vy se rozlil do Alenin?ch ?trob. Z?stal skute?n? nad n? le?et a ?ekal, a? se ztopo?en? ?d zm?n? v toho norm?ln?ho pt?ka, kter? u? nic nezm??e, leda zazp?vat, ale je mu pr?v? te?, v t?to chv?li nepopsateln? dob?e. Alena nic nenam?tala na to, ?e K?ja u n? nadlouho z?stane. Chv?li po?kej, ?ekla, t?eba to p?jde znovu. K?jovi se mnohokr?t nestalo, ?e by takov?ho opakov?n? byl schopen. Ale c?til, ?e dnes m? s?ly dost. Za takov?ch deset minut v?d?l, ?e se mu jeho mal? oc?sek za??n? zv?t?ovat. Alena ho nep?est?vala l?bat a dr??dit hlazen?m na stehnech a na zadku. V?d?la, co by mohlo na K?ju platit. Nedala mu ani na chv?li oddechnout. Vrt?la sebou, l?bala ho na ?sta, na tv?? a na krk. K?ja znovu mohl alespo? nazna?it p?r pohyb?. T?m, jak se jeho pt?k ot?el o po?evn? st?ny, jeho mu?stv? nar?stalo. Za p?r vte?in u? byl zase v situaci, kdy se mohl pln? v?novat nov?mu ?oust?n?. K?ja te? v?d?l, ?e je sv?m p?nem. Mohl si l?pe ur?ovat rytmus a d?lku mrd?n?, mohl si m?nit i pozici na bok a na norm?ln? ?mision??skou.? Znovu za?al Alenu dr??dit jak polibky, tak ohmat?v?n?m jej?ch kr?sn?ch prsou. Vzal si postupn? do pusy ob? bradavky, kter? se postavily tak, ?e se jejich n?hl? vzedmut? dalo porovnat jen k jeho pt?ku. Tak, jak byl je?t? hluboko v Alen?, volnou rukou za?al k tomu dr??dit jej? po?t?v??ek. Pro Alenu u? to bylo p?esp??li?. Znovu se dost?vala do postaven?, kdy u? nemohla jinak, ne?li znovu zakon?it nov?m orgasmem. Tentokr?t u? k?i?ela mnohem v?ce. D?vala najevo svou rozko? a h?zela cel?m t?lem. Oba pak zakon?ili dlouhou soulo? t?m, ?e K?ja znovu vypr?zdnil ve?ker? obsah semene a? po okraj jej? zcela mokr? kundy. Oba si nakonec uvoln?n? lehli vedle sebe a chv?li bylo ticho. To bylo p?eru?eno jen t?mi zn?m?mi zvuky, kter? poch?zely z vedlej??ho pokoje. Bylo to neklamn?m znamen?m, ?e si podobn? jako oni po??nali Pepa s Karlou. A kdy? se tato dvojice vr?tila do pokoje, sedli si znovu v?ichni k ?ampusu a ke k?v?, kterou Alena mezit?m uva?ila. Byly u? t?i r?no a tak zazn?la i slova o tom, ?e by se m?lo v?e skon?it. K?ja se tedy zvedl a odebral se k autu, aby ob? d?v?ata odvezl do m?sta. Kdy? se pak vr?til, m?l si s Pepou o ?em popov?dat. Ne, ?e by oba chlapi byli n?jak sd?ln?, ale ?ekli si jen to, ?e by se mohlo v?echno n?kdy znovu zopakovat. Bylo to moc p??jemn?. Kdy? je ale na druh? den uvid?l produk?n?, vyslovil n?co o tom; ?e by se m?li nejd??v vyspat, ne?li vylezou na plac. Inu, takov? noc, to je na ka?d?m trochu vid?t.

   Komentáře k příspěvku
 
Hmqhjtou (28.11.2016) sygwnsqh@qdrvtaxl.com  http://www.valras-plage.net/apex-enhance-xl/
XmUPuVeZmmzBCidkl
   Hence, http://www.valras-plage.net/max-test-ultra/ employer' http://www.valras-plage.net/red-rhino/ is the principal him to http://www.valras-plage.net/supreme-antler/ great together, and http://www.valras-plage.net/sytropin-review/ benefiting? http://www.valras-plage.net/testo-roar/ So we are -- as .
 
Přidej komentář

Novinky serveru
3.11.2005 - Přidáno 13 nových povídek které Vás nenechjí jistě chladnými...
11.05.2005 - Přidáno dalších 6 nových hezky šťavnatých povídek...
6.03.2005 - Přidáno několik nových povidek!
Anketní otázka
Anketa
Kolik jste m?li už intimních vztah? ?Sedum až deset. (35%)
Sedum až deset.
T?i až šest. (14%)
T?i až šest.
Dva (8%)
Dva
Jeden (8%)
Jeden
Jsem panna / panic. (35%)
Jsem panna / panic.
Počet hlasujících: 114680
Diskuzní témata
(0) 1 - 1
(0) ${10000372+9999893} - 1
(0) 1 - 1
Více naleznete zde

Nikdo není přihlášen.

Partneři


SexOnline.cz - sex, erotika, onanie - 24 hodin denně
Seznam internetových obchodů, eshop, obchod, online - 4obchody.com
SEX-Town.info - Pestré Erotické město : fotoseznamka,pornofotky,amatéři,sexylinky,povídky,horoskopy...
Nejlepší řešení pro Váš obchod!


Náhodný vtípek
Potka se chytrej s blbcem a ten chytrej rika tomu blbcovi: "Koukej, pojd, budeme hadat, jestli ty neuhodnes, das mi petku a jestli neuhodnu ja, dam ti kilo." "Hmmm... dobre," na to ten blbej. "Ma to ctyri nohy a stoji to u stolu, co to je?" zepta se ten chytrej. "Hmm, nevim, tady mas petku." Na to ten blbej: "Ma to ctyri nohy a kdyz to vstane, tak to ma nohy tri - co to je?" Chytrej se zamysli a za chvili beznadejne odpovi: "No to ti teda opravdu nevim, clovece, tady mas kilo - ale jen tak ze zajimavosti - co to je?" "Hmm, nevim, tady mas petku..."
Více vtipů
Copyright by 2023 Nightx 
Materiály zpřístupněné na této stránce podléhají autorským právům. Další šíření těchto materiálů bez souhlasu poskytovatele je zakázáno.
V případě, že zpřístupněné materiály zasahují do vašich práv učiňte o tom oznámení poskytovateli a sporný obsah webu bude odstraněn bez náhrady škod!
Služby inzerované na tomto serveru neposkytuje SexyWeb.cz. Všechny osoby zde prezentované jsou starší 18 let.

www.4obchody.com www.4shop.cz www.levnyshop.com www.dvd-svet.cz www.shop-hosting.cz